تشریح رویه ها در اتوماسیون اداری

  تشریح رویه ها در اتوماسیون اداری   همانطور که در قانون پروسه اداری آمده است «پروسه های اداری» چیست؟ رویه های اداری مراحل خاصی است که سازمان های اداری باید برای انجام وظایف اداری خود انجام دهند. این مراحل شامل اقدامات خارجی (طرف دیگر یا سایر طرفهای ذینفع) است که یک سازمان اداری باید [...]