سازمانی

مدیر ارشد فرهنگ کیست و وظایفش چیست؟

اهمیت مدیر ارشد فرهنگ ، نمی‌توانیم فرض را بر این بگذاریم که فرهنگ یک شرکت به خودی خود ایجاد و بهینه می‌شود. در عصر تکنولوژی، فرایند، سیستم و اپلیکیشن، باید از روح سازمان مراقبت کرد. نیاز است که کارکنان بدانند ضربان قلب سازمان به صورت منظم کنترل می‌شود؛ به عبارت دیگر میزان شادی، تعهد و [...]