سیستم پشتیبانی تصمیم گیری DSS

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) یکی از زیر شاخه های اتوماسیون اداری است و سیستم اطلاعاتی کامپیوتری است که از آن برای کمک کردن به تصمیم گیری در یک سازمان و یا کسب و کار استفاده می شود. DSS  از طریق تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعاتی را ارائه می دهد [...]